Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2011

Wij zijn Deckers Consumer Direct Corporation (in het vervolg 'wij', 'ons', 'onze' of 'Deckers'), een bedrijf met het hoofdkwartier in Flagstaff, Arizona, VS. Wij vertegenwoordigen de merken UGG®, Teva®, Simple® Shoes, Ahnu® en Tsubo®. We werken in een heel dynamische markt, dus bezoek deze website regelmatig om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen en updates.

Het gebruik van deze website valt onder deze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid. Deze Algemene voorwaarden worden van tijd tot tijd gewijzigd, dus kom regelmatig terug om op de hoogte te blijven. Als je deze Algemene voorwaarden niet accepteert, moet je deze website onmiddellijk afsluiten.

We behouden ons het recht voor om delen van deze website in te trekken of te wijzigen zonder nadere kennisgeving. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval dat deze website, om wat voor reden dan ook, op enig moment of voor bepaalde tijd buiten gebruik is. Het kan gebeuren dat we bepaalde delen van de website of de hele website blokkeren. We behouden ons het recht voor om de toegang tot deze website zonder nadere kennisgeving te blokkeren, te beperken of te beëindigen.

Auteursrechten en handelsmerken

Alle tekst, afbeeldingen, logo's, knoppen, beelden, geluidsfragmenten, video's, software, downloads en andere informatie op deze website zijn eigendom van Deckers of zijn filialen en vallen onder Amerikaanse en internationale auteursrecht. De auteursrechten, handelsmerken en vormgeving van Deckers en zijn filialen mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt. Hieronder wordt verstaan onze naam, logo's, ander beeldmateriaal, paginakoppen, knoppen, scripts en de namen van Deckers' producten, diensten en programma's en die van onze filialen. Het gebruik van materiaal dat afkomstig is van deze website is beperkt tot het elektronisch kopiëren of afdrukken van webpagina's voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik (zoals het afdrukken van de bevestiging van een bestelling of andere doeleinden die in verband staan met het bestellen of kopen van onze producten). Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Deckers is het gebruik van (inclusief verwijzen naar of weergeven van) de informatie op deze website streng verboden.

Plaatsing van reacties/blogs op onze website

Deckers kan blogs beschikbaar stellen zodat je op de hoogte kunt blijven van onze producten, of op ons of andere gebruikers kunt reageren. Reacties worden niet van tevoren gescreend en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. We houden ons echter wel het recht voor om, indien nodig, informatie te verwijderen die volgens ons ongepast of onwettelijk is. Een reactie plaatsen is eenvoudig. Je hoeft je niet aan te melden op de website; het is voldoende om je naam en een geldig e-mailadres op te geven. Uiteraard willen we dat je gebruikmaakt van ons blog, maar er zijn regels. We willen graag dat onze gebruikers de inhoud van het blog bepalen, maar wel vragen we iedereen om een aantal richtlijnen te volgen bij het plaatsen van reacties.

Dit is niet toegestaan:

 • Taal gebruiken die beledigend, lasterlijk, ongepast, kwetsend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, grof, vulgair, obsceen, pornografisch, godslasterend, seksueel getint of seksueel, cultureel, of etnisch discriminerend is.
 • Persoonlijke informatie prijsgeven, zoals een e-mailadres, een chatnaam of telefoonnummer.
 • Reclame of commerciële informatie plaatsen waarin producten of diensten worden aangeprezen.
 • Junkmail, kettingbrieven en spam sturen.
 • Doen alsof je iemand anders bent.
 • Virussen verspreiden.
 • Informatie plaatsen om wachtwoorden, accountgegevens of andere persoonlijke gegevens van onze gebruikers te bemachtigen.

Beperkingen

Door deze website te gebruiken, accepteer je dat je:

 • de website niet mag gebruiken om criminele activiteiten te bevorderen of uit te voeren. Ook mag je geen diensten, producten of andere zaken aanbieden;
 • geen ongepaste, bedreigende of beledigende taal mag gebruiken, waaronder lasterlijke, racistische, seksistische, homofobe of seksueel getinte taal;
 • geen illegaal, ongepast, kwetsend of commercieel materiaal mag verspreiden of bestanden mag uitwisselen die virussen, trojans of andere schadelijke programmacode bevatten;
 • de website niet voor andere dan persoonlijke doeleinden mag gebruiken.

Fouten en onnauwkeurigheden

Hoewel we je proberen te voorzien van volledige, actuele en nauwkeurige informatie, kan onze website informatie bevatten die vanwege menselijke en/of technologische oorzaken (zoals typefouten, onjuistheden, omissies, enz.) fouten bevat. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie met betrekking tot de prijs of beschikbaarheid van onze producten, evenals informatie die onvolledig of verouderd is. Deckers behoudt zich het recht voor om dergelijke informatie te corrigeren, ook nadat een bestelling is geplaatst. Informatie kan op ieder moment en zonder nadere berichtgeving worden aangepast of bijgewerkt. We bieden daarom onze verontschuldigingen aan voor eventuele ongemakken die vanwege dergelijke fouten kunnen ontstaan.

Toegang tot de website en de informatie die erop staat.

Toegang tot deze website en de daarop aanwezige informatie kan tijdelijk en zonder nadere berichtgeving worden opgeschort bij een systeemfout, noodzakelijk onderhoud, reparaties of oorzaken die buiten onze macht liggen. We streven ernaar om de aangeboden producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het is echter mogelijk dat de kleuren die we gebruikt hebben en de weergave en kleurinstellingen van je monitor van invloed zijn op de kleuren die je daadwerkelijk op je scherm te zien krijgt. Deckers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beperkingen van je monitor en kan daarom ook niet garanderen dat de manier waarop je monitor een bepaalde kleur, een bepaald materiaal of productdetail weergeeft, overeenkomt met het daadwerkelijke product.

Geen vertrouwelijke informatie

We willen geen vertrouwelijke of wettelijk beschermde informatie via deze website ontvangen, behalve de informatie die nodig is om je bestelling te plaatsen. Als je informatie naar ons stuurt, accepteer je dat wij deze op willekeurige wijze en zonder compensatie mogen gebruiken. Tenzij we wettelijk hiertoe verplicht worden, of tenzij je ons hiervoor toestemming hebt gegeven, zullen we je naam alleen gebruiken om onze diensten aan te bieden.

Kinderen

Deckers verkoopt geen producten aan kinderen; wij verkopen producten voor kinderen die door volwassenen gekocht kunnen worden. Als je jonger bent dan 18 jaar, raadpleeg dan je ouders of voogd voordat je onze website gebruikt. Zij moeten namelijk je bestelling plaatsen.

Privacybeleid

In ons Privacybeleid staat belangrijke informatie over het gebruik van je persoonlijke gegevens en overige informatie met betrekking tot je privacy. Privacybeleid

Retourenbeleid en -procedures voor eCommerce

In ons retourenbeleid en onze retourenprocedures voor eCommerce staat belangrijke informatie over het retourneren van producten die je via deze website hebt gekocht.

Indien een geschil rijst over producten die zijn aangekocht bij Deckers, zullen wij ernaar streven een dergelijk geschil met u direct op te lossen. Echter, als wij niet in staat zijn om het geschil naar tevredenheid op te lossen, heb je het recht om contact op te nemen met een online geschillenbeslechtinginstelling, via de volgende link - http://ec.europa.eu/odr

Schadeloosstelling

Je stemt ermee in Deckers, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiehouders en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schulden, lasten, schadevergoedingen en kosten, inclusief, maar niet beperkt tot, het honorarium van advocaten, die voortkomen uit of in verband staan met, op welke manier dan ook, jouw gebruik van de inhoud, jouw gebruik van de website, jouw optreden wat betreft de website of andere gebruikers van de website, of een schending van deze gebruiksvoorwaarden, wetten of de rechten van een derde partij.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Deckers geeft geen enkele garantie, impliciet of expliciet, met betrekking tot deze website of de informatie die erop staat of beschikbaar wordt gemaakt - deze worden aangeboden in de staat waarin zij verkeren, inclusief eventuele fouten die ze bevatten. Tenzij onder geldende wetgeving anders staat aangegeven, zijn Deckers en zijn filialen, directeuren, functionarissen, werknemers, interimpersoneel, opvolgers of de vertegenwoordigers hiervan niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website of een andere site waarnaar verwezen wordt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt voor directe, indirecte en gevolgschade, uitzonderlijke of strafrechtelijke schade, en voor schade als gevolg van inkomstenderving, bedrijfsonderbrekingen of het verlies van gegevens of informatie, ongeacht of we van tevoren op de hoogte waren van het risico op dergelijke schade.

Geen verklaring van afstand/scheidbaarheid

Als Deckers geen maatregelen neemt als je in strijd met deze Algemene voorwaarden handelt, kan dat niet worden geïnterpreteerd als afstand doen van het recht om maatregelen te mogen nemen. Deckers heeft in elke situatie waarin je in strijd met deze Algemene voorwaarden handelt, steeds het recht om maatregelen te nemen. Als een deel van deze Algemene voorwaarden volgens een rechtbank of handhavingsinstantie wordt afgekeurd of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Geldende wetgeving

Als je ervoor kiest om onze website te bezoeken, accepteer je dat de wetgeving van de staat Arizona, VS, van toepassing is op de gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen tussen jou en Deckers of zijn filialen.

Geschillen

We zullen proberen om eventuele conflicten over deze Algemene voorwaarden op te lossen. Indien nodig, zullen geschillen met betrekking tot je bezoek aan onze website of de producten die je hier hebt gekocht, inclusief maar niet beperkt tot geschillen met betrekking tot privacy, voor vertrouwelijke arbitrage in de staat Arizona worden voorgelegd. Arbitrage onder deze Algemene voorwaarden of ander beleid van Deckers, zal uitgevoerd worden met de geldende regels van de American Arbitration Association. De uitspraak van de bemiddelaar zal bindend zijn en kan mogelijk gebruikt worden als een oordeel binnen een bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan ​​onder de geldende wetgeving zal geen arbitrage met betrekking tot de website of de producten die hier zijn gekocht, worden verbonden aan een arbitrage met een andere partij, hetzij door middel van collectieve arbitrage of anderszins.

Zo neem je contact met ons opUGG® – Klantenservice 123 N. Leroux, Flagstaff, Arizona 86001, 1-888-432-8530 of stuur ons een e-mail